A MAKEDóNIAI MAGYAROK TELEHáZ SZERVEZETE EGY SIKERES T?RTéNET

A macedóniai szórványmagyarság képvisel?i a második világháborút k?vet?en, a sors szeszélye folytán, kerültek ebbe a térségbe. ?k Magyarországról, Erdélyb?l, Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek. A múlt század hetvenes éveiben, az anyaországtól távolszakadt magyaroknak saját és családjaik asszimilálódásával kellett szembesülniük, ezért magyarságuk meg?rzése érdekében, tettre kényszerültek. ?nszervezési alapon rendszeresen találkoztak: baráti k?r?kben, majd kés?bb nyilvános helyeken (kávézók) gyülekeztek és ápolták az anyanyelvet és a magyar nemzeti kultúrát. K?zben számuk, az évek múlásával, fokozatosan n?tt. A Macedón K?ztársaság függetlenségének kikiáltása és annak elismerése a Magyar K?ztársaság által, egy új korszakot nyitott az itt él? magyarok számára. A Magyar K?ztársaság szkopjei külképviseletének hivatalnokai és a MATáV alkalmazottai felkarolták az itteni magyarságot és segítettek létrehozni egy non profit civil szervezetet, mely a ”Makedóniai Magyarok Teleház Szervezete?nevet kapta. Az alapító k?zgy?lést 2003. január 31.-én tartották 27 alapító taggal. A szervezet els? eln?kévé Joteva Zsuzsannát választották, és meghatározták a szervezet f? céljait:


- a magyar nyelv és kultúra meg?rzése, ápolása és terjesztése,
- kapcsolatok fenntartása az anyaországgal és a magyarsággal világszerte,
- kulturális rendezvények szervezése, részvétel más hasonló szervezetek kulturális programjain.
Ma a Makedóniai Magyarok Teleház Szervezetének tagjai nem csak az itt él? magyarok. Id?k?zben a szervezethez nagyszámban csatlakoztak azok, a g?r?g polgárháború k?vetkeztében a XX. század k?zepén Magyarországra került égei makedónok is, akik életük jelent?s részét t?lt?tték Magyarországon és ott családot alapítottak, így joggal tekintik ezt az országot második hazájuknak.

SZERVEZETI FELéPITéS

A Teleház élén az eln?k áll, ?téves mandátummal. A szervezet legmagasabb szerve a K?zgy?lés, amely évente legalább egyszer ül ?ssze és határozza meg a szervezet tevékenységét. A K?zgy?lésen választják meg a szervezet eln?két és a Végrehajtó bizottságot. A K?zgy?lés két id?szaka k?z?tt a szervezet tevékenységét a háromtagú Végrehajtó bizottság irányítja, melynek eln?ke egyben a K?zgy?lés eln?ke is.

A TELEHáZ TEVéKENYSéGEI

Megalakulása óta, a Teleház állandó támogatást kap a Magyar K?ztársaság szkopjei Nagyk?vetségét?l, valamint a Balassi Intézet kiküld?tt lektorától, aki a szkopjei “Szent Cirill és Metód?Egyetem magyar nyelv? vendégoktatója. Hálából a szervezet a mindenkori szkopjei magyar lektort tiszteletbeli eln?kévé választja. A szervezet éves munkaterve el?adások megtartását, rendezvények és m?vel?dési vetélked?k megszervezését, magyar nyelvoktatást valamint a nemzeti ünnepek méltó megünneplését írja el?. Minden évben a Teleház “Március 15? emlékm?sor tart, melyen meghívott vendégek a Magyar K?ztársaság szkopjei